Geschiktheidseisen bestuurders aangescherpt

Zowel DNB en AFM, als de Pensioenfederatie hebben dit jaar gesleuteld aan de eisen die gesteld worden aan startende en ervaren bestuurders. DNB en AFM stellen de kaders voor de gehele financiële sector in de Beleidsregel Geschiktheid en de Pensioenfederatie maakt dit concreter voor de pensioensector. In 2014 en 2017 deed zij dit met het uitbrengen van de “Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur”. Nu hanteert ze de titel: “Handreiking besturen van een pensioenfonds”.

Waar in 2017 de nadruk lag op een lerende mindset en het belang van permanente educatie van het individu, wordt dit nu als vanzelfsprekend aangenomen. De nadruk verschuift naar het collectief: hoe de collectieve kennis en kunde verdeeld is, hoe die elkaar versterkt en welke ontwikkeling bijdraagt aan een verdere professionalisering van het pensioenfonds. In de versie die de Pensioenfederatie momenteel ter consultatie heeft voorgelegd, wordt de relevantie van een lerende organisatie benadrukt. Hiertoe beschrijft ze een jaarcyclus die invulling geeft aan professionele ontwikkeling op zowel individueel als collectief niveau. Heel praktisch stelt ze aanvullend een tool beschikbaar om deskundigheid en competenties van een pensioenfondsbestuur in kaart te brengen. In een radargrafiek worden de huidige en gewenste niveaus gevisualiseerd, wat helpt om eenvoudig zichtbaar te maken welke ontwikkelacties daar logischerwijs uit voortvloeien.  

Continue ontwikkeling blijft de motor om in control te blijven in de transitie. De kwaliteiten die nodig zijn om de transitie naar een nieuw pensioenstelsel te begeleiden hebben een plek gevonden in diverse deskundigheidsgebieden, zowel financieel als niet-financieel. Verder zien we een verdieping op het gebied van Communicatie en zijn twee nieuwe deskundigheidsgebieden toegevoegd: IT en ESG. Digitalisering en duurzaamheid worden hiermee dus blijvende elementen in de transitie van ons werk in pensioenen.

Ook nieuw zijn de beleidscycli. Hiermee wil de Pensioenfederatie inzichtelijker maken wat er nodig is voor de aansturing van het beleid. De benodigde kennis en kunde wordt zo in context geplaatst en levendiger weergegeven. Voor het gemak zijn in dit handige tooltje op het ledennet bij iedere stap de bijbehorende kennisvereisten (eindtermen) te vinden.

Overigens sluit de Pensioenfederatie zich aan bij de clustering in de actuele Beleidsregel geschiktheid. Deze gaat uit van vijf geschiktheidsgebieden waar de bekende deskundigheidsgebieden onder worden geschaard; zie onderstaande tabel.

Tot slot heeft niveau B+ een volwaardig karakter gekregen door het van Vermogensbeheer door te trekken naar alle deskundigheidsgebieden. Dit past goed in de lijn van focus op verdere professionalisering. Ontwikkeling blijft dus mogelijk voor professionele bestuurders én er ontstaat de mogelijkheid om erkenning te geven aan die ontwikkeling, met certificering op niveau B+.    

In onderstaande afbeeldingen een samenvatting van de veranderingen binnen de  “Handreiking besturen van een pensioenfonds”. Hier kunt u de afbeeldingen in hoge resolutie downloaden.