De invloed van onderlinge verhoudingen in de bestuurskamer

Pensioenfondsbestuurders dragen de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het pensioenfonds. De beslissingen die bestuurders nemen hebben verregaande gevolgen voor deelnemers in het fonds. Goed bestuur en effectief toezicht is daarom essentieel. Wim Meinderts, docent van de Governance niveau B module ‘Boardroom Dynamics’, stelt dat goed bestuur en effectief toezicht sterk samenhangen met de dynamiek in de bestuurskamer.

Laat psychologische aspecten niet onderbelicht

Wim Meinderts: “Er moet meer aandacht besteed worden aan de psychologische aspecten van besturen in raden van bestuur, raden van toezicht en verantwoordingsorganen. Een open sfeer binnen een bestuur of raad bepaalt in sterke mate hoe zij functioneert en stuurt op wat van belang is voor het fonds. Daarom is het belangrijk de onderlinge dynamiek te herkennen, begrijpen en beïnvloeden. U krijgt hier inzicht in tijdens de module Boardroom Dynamics.”

Leer elkaars drijfveren en talenten te gebruiken

Wim: “Iedereen die deel uit maakt van een team dat besluiten moet nemen of daaraan een bijdrage levert, kan dit alleen op de juiste wijze doen als men inzicht heeft in elkaars drijfveren en gedrag. Door de diversiteit in elkaars talenten en drijfveren te respecteren en te gebruiken wordt de kwaliteit van de tot stand komende besluiten sterk verbeterd.


Inzicht in de verscheidenheid van handelen, cultuur en begrip resulteert in meer begrip en respect in de bestuurskamer

Wim: “De module Boardroom Dynamics helpt de communicatie, samenwerking en taakverdeling binnen het pensioenfondsbestuur te verbeteren. Deelnemers aan de module krijgen inzicht in de verscheidenheid van handelen, cultuur, gedrag en in de talenten van bestuursleden en het bestuur als geheel. Dit zorgt voor meer begrip en  waardering, wat ten goede komt aan een divers en inclusief opererend bestuur.

De kennis en kunde die wordt vergaard in de andere vier modules van de Governance B leergang, kunnen alleen effectief worden toegepast in de besluitvorming als het proces van deze besluitvorming ook van een kwalitatief hoog niveau is.


Wim: ”De kennis en kunde die wordt vergaard in de andere vier modules van de Governance B leergang, kunnen alleen effectief worden toegepast in de besluitvorming als het proces van deze besluitvorming ook van een kwalitatief hoog niveau is. Vaak wordt de psychologische invalshoek van besturen er ‘een beetje bij gedaan.’ Maar voor het opbouwen en ontwikkelen van bestuurlijke teams die in hun diversiteit succesvol opereren, is psychologische kennis en inzicht nodig. Daarin voorziet deze module.”


Meer weten over de module Boardroom Dynamics?

De module Boardroom Dynamics is geschikt voor toezichthouders en bestuurders die de dynamiek in hun gremium willen doorgronden en beïnvloeden. De module is interessant voor iedereen die te maken heeft of te maken krijgt met communicatie, samenwerking en taakverdeling binnen het pensioenfondsbestuur. Kortom: relevant voor alle leden van het pensioenbestuur, bestuursbureaus, toezichtorganen en verantwoordingsorganen.