Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SPO BV onderdeel van Nyenrode Business Universiteit

SPO BV onderdeel van Nyenrode Business Universiteit (verder in de tekst aangegeven als SPO Nyenrode) verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief pensioen. Daarnaast verleent SPO Nyenrode adviezen op basis van een daartoe verstrekte opdracht. In deze voorwaarden wordt onder cliënt verstaan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (pensioenfonds). 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

a. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SPO Nyenrode en cliënt en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

b. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan SPO Nyenrode verbonden zijn en/of op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege SPO Nyenrode zijn betrokken. 

c. SPO Nyenrode is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

2. Totstandkoming overeenkomst 

a. De inschrijving voor een open opleiding van SPO Nyenrode vindt uitsluitend plaats doormiddel van het (online) inschrijfformulier. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van ontvangst. Zodra een inschrijving is verwerkt, ontvangt cliënt een bevestiging van inschrijving, op welk moment de overeenkomst tussen SPO Nyenrode en cliënt tot stand komt. Als de opleiding is volgeboekt, zal SPO Nyenrode contact opnemen met cliënt. 

b. Open opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. SPO Nyenrode behoudt zich het recht voor om bij geringe belangstelling, of andere onvoorziene omstandigheden, de opleiding af te gelasten of te verplaatsen naar een ander tijdstip en/of locatie. 

c. De overeenkomst voor werkzaamheden in het kader van maatwerkopleiding of advies komt tot stand op het moment dat cliënt een offerte voor akkoord heeft getekend een aan SPO Nyenrode retour heeft gezonden. 

d. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of per e-mail door SPO Nyenrode zijn bevestigd. 

3. Uitvoering werkzaamheden 

a. SPO Nyenrode zal de werkzaamheden naar beste weten en kunnen uitvoeren. De met SPO Nyenrode gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. 

b. SPO Nyenrode behoudt zich het recht voor om organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in de aangeboden diensten aan te brengen. Aan de informatie op de website of in de brochures kunnen geen rechten worden ontleend. 

c. SPO Nyenrode is vrij in het bepalen van de locatiekeuze voor de opleidingsbijeenkomsten. SPO Nyenrode behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden een opleidingsbijeenkomst te verplaatsen naar een andere locatie, zulks ter beoordeling van SPO Nyenrode. 

d. SPO Nyenrode kan voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruikmaken van derden. 

e. SPO Nyenrode heeft het eenzijdige recht tot het staken en /of wijzigingen van de dienstverlening van SPO Perform. Mocht SPO Nyenrode hiertoe besluiten dan gebeurt dat uiteraard in overleg met cursisten/ abonnementhouders en contentpartners met inachtneming van een redelijke termijn. 

4. Verplichtingen cliënt 

Cliënt zal SPO Nyenrode tijdig alle juiste, volledige noodzakelijke informatie en gegevens verschaffen en, voor zover dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van toepassing is, de benodigde faciliteiten en medewerkers ter beschikking stellen en toegang verlenen tot de locatie van cliënt. 

5. Annulering opleidingen 

a. Annulering van een opleiding is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Tot drie weken voor aanvang van de opleiding brengt SPO Nyenrode 10% van het cursusgeld in rekening. Tot één week voor aanvang van de opleiding brengt SPO Nyenrode 50% van het cursusgeld in rekening. Na die datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Vanzelfsprekend kan een plaatsvervanger aangemeld worden. Het verplaatsen van een inschrijving naar een andere of volgende cursusgroep wordt aangemerkt als annulering en door SPO Nyenrode als zodanig behandeld. 

b. De onder a. vermelde annuleringsregeling, met uitzondering van deelname door een plaatsvervanger, is eveneens van toepassing op de examinering van SPO Nyenrode. 

c. Tussentijds annuleren bij meerdaagse opleidingen is niet mogelijk. Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd. 

d. Na inschrijving heeft cliënt recht op een bedenktijd van 14 dagen. 

6. Betaling 

a. Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 30 dagen na factuurdatum verschuldigd. Bij niet tijdige betaling mag SPO Nyenrode wettelijke rente in rekening brengen. SPO Nyenrode is bij niet tijdige betaling van een opleiding gerechtigd de toegang tot een opleidingsbijeenkomst te weigeren of, indien het een maatwerkopleiding betreft, de geplande bijeenkomst te staken. 

b. Overschrijding van het in de opdrachtbevestiging gestelde maximum aantal deelnemers van een maatwerkopleiding is niet toegestaan. 

c. Indien cliënt het maximum aantal deelnemers overschrijdt, zal SPO Nyenrode de aanvullende kosten – op basis van het in de opdrachtbevestiging vermelde tarief per deelnemer – aan cliënt in rekening brengen. 

d. Als van SPO Nyenrode een omvangrijke voorbereiding wordt gevraagd ter uitvoering van de overeenkomst, kan SPO Nyenrode voor aanvang van haar werkzaamheden betaling verlangen. 

e. De kosten voor advieswerkzaamheden worden per project of periodiek door SPO Nyenrode op basis van het overeengekomen tarief (gespecificeerd) gefactureerd. 

f. SPO Nyenrode is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven en cursusgelden aan te passen. SPO Nyenrode zal cliënt tijdig op de hoogte brengen van de voorgenomen aanpassingen. Bij betaling in termijnen geldt het prijspeil van het kalenderjaar waarin cliënt zich tot betaling heeft verplicht. 

7. Abonnement SPO Perform 

a. Organisaties/ individuen sluiten een abonnement af op SPO Perform voor de duur van een jaar. Een abonnement kan ieder moment ingaan. Elk abonnement start na verwerking van de inschrijving. 

b. Het abonnement wordt voor de gehele abonnementsduur in rekening gebracht. Het tarief voor het abonnement vermelden wij op onze website. 

c. Iedere gebruiker krijgt een eigen account, dit account is alleen voor persoonlijk gebruik. De accountgegevens mogen niet door een andere persoon gebruikt worden. 

d. Verlengen organisatieabonnement: Een abonnement afgesloten door een organisatie wordt ieder jaar met een jaar verlengd tenzij de organisatie uiterlijk een maand voor afloop van het abonnement schriftelijk opzegt. 

e. Verlengen individueel abonnement: Uiterlijk op de laatste dag van het jaarabonnement ontvangt de abonnee een uitnodiging tot verlenging van het abonnement voor het komende jaar. Een abonnement afgesloten door een individu is na het eerste jaar maandelijks opzegbaar. Bij start van het abonnementsjaar wordt de factuur verstuurd voor het gehele abonnementsjaar. 

f. Er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats indien de abonnee gedurende de looptijd van het abonnement geen gebruik maakt van de voorzieningen. 

g. Door het aangaan van de abonnementsovereenkomst en/of het gebruik van de diensten verklaart de abonnee / gebruiker zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

8. Intellectuele eigendom 

a. De intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de overeenkomst door SPO Nyenrode ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, zoals opleidingsmateriaal, analyses, rapporten alsmede voorbereidend materiaal daarvoor, berusten uitsluitend bij SPO Nyenrode of diens licentiegevers. 

b. Cliënt is niet gerechtigd materialen van SPO Nyenrode op enige wijze te verveelvoudigen en/of te openbaren, waaronder mede wordt verstaan aan derden af te staan of aan derden in gebruik te geven. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. 

c. Onder derden wordt niet verstaan deelnemers voor wie cliënt een overeenkomst voor maatwerkopleiding heeft afgesloten. Cliënt draagt er zorg voor dat deelnemers de inhoud van deze algemene voorwaarden kennen. 

d. SPO Nyenrode heeft het gebruikersrecht over de content geproduceerd door contentpartners en geplaatst op SPO Perform. Contentpartners zijn eigenaar van de door hen geproduceerde content. SPO Nyenrode heeft hierop het gebruikersrecht. SPO Nyenrode streeft naar actuele, feitelijk juiste informatie maar is niet aansprakelijkheid voor de correctheid van de inhoud of eventuele gevolgen. SPO Nyenrode deelt de visie, opinie en kennis van experts op diverse thema’s in de pensioensector via SPO Perform met als doel inzicht in het thema te bieden vanuit verschillende invalshoeken. De gebruiker wordt geacht zelf in staat te zijn om mening en oordeel te vormen. 

9. Aansprakelijkheid 

a. SPO Nyenrode is slechts aansprakelijk voor schade tot een bedrag van maximaal driemaal de vergoeding die cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan SPO Nyenrode is verschuldigd. De voorgaande beperking geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SPO Nyenrode. 

b. SPO Nyenrode is evenwel niet aansprakelijk voor ontstane schade als gevolg van: – het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie of door het geven van een verkeerde voorstelling van zaken door of namens cliënt; 
– het handelen of nalaten door cliënt of derden (waaronder niet wordt verstaan door SPO Nyenrode ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst). 

c. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade bij cliënt of derden is onder alle omstandigheden uitgesloten. 

10. Overmacht 

a. Indien naar het redelijk oordeel van SPO Nyenrode sprake is van een overmachtsituatie, heeft zij het recht de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. 

b. In geval van (gedeeltelijke) beëindiging zal SPO Nyenrode eventueel door cliënt vooruitbetaalde gelden naar rato terugbetalen, onder aftrek van 25% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor reeds door SPO Nyenrode gemaakte kosten. Als het vooruitbetaalde bedrag minder dan 25% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats. 

11. Beëindiging 

a. Tenzij anders is overeengekomen, waaronder mede wordt verstaan de uitdrukkelijke overeenstemming over een bepaalde duur, kan de overeenkomst door ieder der partijen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. 

b. SPO Nyenrode heeft het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen in geval van surseance van betaling, faillissement, onder curatele- of onderbewindstelling en/of liquidatie van cliënt. 

12. Toetsen en examens 

De artikelen 2a, 2b, 5a, 5d, 6a, 8a, 8b, 9 en 10 zijn eveneens van toepassing op examens en toetsen van SPO Nyenrode. 

13. Geheimhouding 

SPO Nyenrode en cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hen, zowel in woord als geschrift, tijdens de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt. 

14. Geschillen 

a. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en worden in behandeling genomen door de kwaliteitsmanager van SPO Nyenrode. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en er wordt binnen 4 weken gereageerd. 

b. Cliënt kan tegen een beslissing in beroep gaan bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (www.degeschillencommissie.nl). Het oordeel van de Geschillencommissie is bindend. Eventuele consequenties worden snel afgehandeld. 

c. De klacht en wijze van afhandeling wordt 1 jaar bewaard. 

15. Privacy 

SPO Nyenrode zal persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde Privacy Statement. Klant / cursist / abonnementhouder verklaart het Privacy Statement te hebben gelezen en is daarmee akkoord. 

16. Vertrouwelijke gegevens 

Alle informatie en gegevens die tussen SPO Nyenrode en cliënt worden uitgewisseld of waarvan cliënt anderszins kennis neemt, met inbegrip van voorbereidende materialen, (innovatie) ontwikkelingen, bedrijfsgegevens, documentatie, formats, concepten, analyse / test uitkomsten en overige gegevens daaraan gerelateerd, zijn van vertrouwelijke aard en zullen door alle partijen als vertrouwelijk worden behandeld. 

17. Gebruik online platformen 

Bij het gebruik van de online leeromgeving (aNewSpring) en SPO Perform (EdCast) zijn de namen van gebruikers in bepaalde omstandigheden zichtbaar voor andere gebruikers, zodat gebruikers content met elkaar kunnen delen. Ook is het binnen deze omgevingen mogelijk om contact te leggen met andere gebruikers. 

Algemene voorwaarden SPO Nyenrode, versie september 2023