Kleiner en slagvaardiger bestuur

Efficiënter besturen

Efficiënter besturen

Een bestuur dat in de breedte deskundig is, en tegelijkertijd door een kleinere omvang besluitvaardiger wilde opereren. Dat was de wens van een bedrijfstakpensioenfonds. Het fonds wilde van tien naar zes bestuurders, waarbij het vier-ogen principe geldt. Per deskundigheidsgebied zijn er steeds twee bestuursleden die niveau B beheersen.

Allereerst stelde het bestuur het profiel vast voor de zes nieuwe bestuursleden. Vervolgens inventariseerde en analyseerde SPO de kennis en competenties van de aanwezige bestuurders en voerde de voorzitter selectiegesprekken om te bepalen welke bestuursleden zitting namen in het nieuwe bestuur.

Nadat die knoop was doorgehakt, stelde SPO op basis van de aanwezige kennis en competenties – en de geconstateerde hiaten daarin – een verbeterplan op; voor zowel het bestuur als geheel als de geselecteerde individuele bestuurders. Met kennisinhoudelijke opleidingen en workshops over bestuurlijke vaardigheden en professioneel gedrag werden kennis en deskundigheid op peil gebracht.

Met een collectieve toets op niveau B rondde het nieuwe bestuur na negen maanden het traject af en was het bestuur geschikt voor de uitoefening van zijn functie.