header

Meer uitvoeringsmogelijkheden door komst APF

Het algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw type pensioenfonds. Een APF voert meerdere pensioenregelingen uit, en houdt daarbij gescheiden vermogens aan per –zelfgekozen– collectiviteitenkring. Het is daarmee het derde type pensioenfonds genoemd in de Pensioenwet, naast het ondernemingspensioenfonds en het bedrijfstakpensioenfonds. Het valt daarmee ook onder dezelfde wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld het Financieel Toetsingskader (FTK). Op 19 december 2014 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De Eerste Kamer heeft op 22 december 2015 definitief groen licht gegeven. Hierdoor wordt een algemeen pensioenfonds vanaf 1 januari 2016 mogelijk.

 

 

Nu de nieuwe wet van kracht is, kan een nieuw vehikel worden opgericht waarvoor dezelfde regels gelden voor toezicht, fiscaliteit en besturing als in de huidige situatie. Door gescheiden compartimenten (ringfencing) blijft de de eigenheid van de verschillende pensioenregelingen in tact.

Ook de rol van de belanghebbenden (werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden) blijft nadrukkelijk aanwezig. Enerzijds is dat zo doordat zij het bestuur kunnen aanspreken op de kwaliteit en prijs van de dienstverlening en anderzijds doordat zij middels een belanghebbenden-orgaan per eigen compartiment inspraak hebben op de beslissingen van het bestuur ten aanzien van het beleid dat wordt gevoerd in verband met de regelingen in dat compartiment.