header

12 september 2017 - Vermogensbeheer: ESG-beleid en rendement

Gaan financieel en maatschappelijk rendement samen? En zo ja, wat betekent dat dan voor het ESG-beleid van pensioenfondsen?

De Nederlandse pensioensector maakte de afgelopen jaren op het vlak van verantwoord beleggen grote ontwikkelingen door en maakte daarin ook bewuste keuzes. Bij 49 van de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen stond verantwoord beleggen het afgelopen jaar vaker op de agenda dan ooit tevoren (bron: Benchmark Verantwoord Beleggen door Pensioenfondsen 2016, VBDO).

Het aantal pensioenfondsen dat verantwoord belegt neemt toe, al verschilt de manier waarop invulling wordt gegeven aan het ESG-beleid*, net als de intensiteit van de uitvoering in de praktijk. Wat kunt u leren van eerdere ervaringen? Gaan financieel en maatschappelijk rendement werkelijk samen? En zo ja, waar moet u bij het vaststellen van uw ESG-beleid dan op letten?

SPO Connects staat op 12 september in het teken van ESG-beleid en rendement. U leert van best practices en krijgt deze middag vanuit diverse invalshoeken praktische handvatten aangereikt.

* ESG staat voor ‘Environmental, Social and Governance’. In het ESG-beleid is vastgelegd hoe in alle beleggingsprocessen rekening wordt gehouden met de factoren milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.

Programma

Datum

12 september 2017

Tijd

16.00 uur – 20.00 uur (vanaf 20.00 uur netwerkborrel en buffet)

Locatie

Hotel NH Den Haag

 

16.00 uur

Ontvangst

16.30 uur

Opening - Mark de Wijs, directeur SPO

16.35 uur

Actualiteit - Gerard Riemen, algemeen directeur Pensioenfederatie

 

Gerard Riemen vertelt u over de stand van zaken van actuele pensioendossiers en ESG-beleid in de pensioensector.

17.05 uur

Wat motiveert duurzame beleggers? - Paul Smeets, Associate Professor in Finance, Universiteit Maastricht, expert in behavioral economics en finance

 

Paul Smeets onderzocht de rol van drie mogelijke drivers van maatschappelijk verantwoord investeringsgedrag: financiële motieven, intrinsieke sociale doelstellingen en reputatievoordelen. 

Hij laat zien hoe deze percepties over verantwoord beleggen gemeten kunnen worden bij pensioendeelnemers en wat deze bevindingen betekenen voor het ESG-beleid van pensioenfondsen.

17.35 uur

ESG-beleid in de praktijk van pensioenfondsen - Mark Rosenberg, onafhankelijk bestuurder bij onder meer BPL Pensioen

 

BPL Pensioen staat derde op de lijst van meest verantwoord beleggende Nederlandse pensioenfondsen (bron: Benchmark Verantwoord Beleggen door Pensioenfondsen 2016, VBDO). Mark Rosenberg schetst hoe het bestuur van BPL Pensioen haar Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid ontwikkelde, vormgaf en vervolgens implementeerde. Wat zijn de effecten op het rendement? Wat zijn de financiële risico’s? En hoe waarderen deelnemers verantwoord beleggen?

18.20 uur

Pauze met warme snack

18.40 uur

Governance: de G van ESG – Rients Abma, directeur Eumedion

 

Rients Abma bespreekt met u de nieuwe verplichtingen over betrokken aandeelhouderschap uit de richtlijn aandeelhoudersrechten en de praktische betekenis hiervan voor pensioenfondsen. Wat betekenen deze verplichtingen bijvoorbeeld in concrete situaties als een mogelijk overnamebod op AkzoNobel en Unilever?

19.10 uur

Brede inbedding ESG in de pensioensector – René van de Kieft, CEO MN en lid SPIL Platform

 

 

Het Sustainable Pension Investments Lab (SPIL) is opgericht door bestuurders en experts op het terrein van pensioenen en beleggingen die persoonlijk veel waarde hechten aan duurzaamheid. Met als doel om de mogelijkheden te onderzoeken en ideeën te ontwikkelen voor een verdere verduurzaming van de belegging van de Nederlandse pensioengelden. Recentelijk presenteerde het SPIL het rapport 'De financiële prestaties van verantwoord beleggen'. René van de Kieft zal dit rapport toelichten en met u van gedachten wisselen over hoe ESG breder ingebed kan worden in de pensioensector.

 

19.35 uur

Discussie 

19.55 uur

Afsluiting – Mark de Wijs

20.00 uur Netwerkborrel en buffet

 

Het programma is met zorg samengesteld en wordt aangepast aan de actualiteit. Twee weken voor de bijeenkomst maken wij het definitieve programma bekend.

Bijeenkomsten
SPO Connects