header

Meten = weten

De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Op het speelveld waarop pensioenfondsen opereren, komen tal van ontwikkelingen als een brandpunt samen. Richting geven in woelig weer en op onbekend en onvoorspelbaar terrein vraagt leiderschap, moed en visie van fondsbestuurders. Kennis, vaardigheden en professioneel gedrag maar ook het lerend vermogen van mensen en organisaties moeten op orde zijn. 

Hoe weet u waar u staat? Door te meten! Afhankelijk van wat u in kaart wilt brengen, bieden wij een passende oplossing of analyse. Mail naar info@spo.nl of bel (070) 427 66 55.  

Meten van kennis

SPO biedt verschillende beproefde methodes voor het meten van kennis, die voor meerdere doeleinden zijn in te zetten. Zo geeft de 'Kennisreflector' belangrijke input voor het geschiktheidsplan en het bepalen van de inviduele opleidingsbehoefte, maar is het ook een effectief hulpmiddel bij de selectie van nieuwe bestuurders. 

Meten van competenties

Ook competenties zijn goed te meten. Voorbeelden van competentieanalyses zijn de 'Bestuurlijke zelfevaluatie', 'Risk Type Compass' en 'NEO'. Gelukkig zijn de meeste competenties goed te ontwikkelen; per individu of voor het bestuur als collectief. Met het managen van competenties kunt u gerichter sturen op gedrag, in lijn met de strategie en doelstellingen van uw fonds. Dat helpt u bij het optimaal presteren van uw organisatie. 

Meten van lerend vermogen

Organisaties met een hoge mate van lerend vermogen - ook wel learning agility genoemd - kunnen sneller de kennis en vaardigheden van hun medewerkers effectief toepassen. Deze organisaties hebben het vermogen om te groeien, te veranderen of te innoveren op hetzelfde of zelfs in een hoger tempo dan de markt. Met de 'Learning Agility Scan' brengt SPO het lerend vermogen op individueel niveau en op organisatieniveau in kaart. 

Voorbeelden van bewezen meetinstrumenten

Onderstaand overzicht is slechts een greep uit de mogelijkheden. 

SPO ontwikkelt doorlopend instrumenten die het mogelijk maken geschiktheid en het lerend vermogen van individuen of organisaties te toetsen. Ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten gebeurt veelal in samenwerking met pensioenorganisaties.

Learning Agility Scan

Learning agility betekent 'lerend vermogen', wat zoveel wil zeggen als het continu blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden door te leren van ervaringen en het geleerde met succes in te zetten onder nieuwe omstandigheden. Om zo tijdig en adequaat om te gaan met veranderende omstandigheden.

Lerende organisaties hebben de toekomst. Ze zijn altijd klaar voor nieuwe situaties en veranderende omstandigheden. Learning agility is een belangrijke en ontwikkelbare competentie voor pensioenfondsbestuurders van de toekomst en hun organisaties. SPO ontwikkelde een scan om de mate van learning agility vast te stellen op individueel en op organisatieniveau. Aan de hand van de scan ontvangt u advies hoe uw organisatie kan werken aan een wendbare en weerbare organisatie.

Zelfevaluatie van pensioenfondsbesturen

De kwaliteit van een pensioenfondsbestuur wordt beïnvloed door het functioneren als team, door de manier waarop het proces is georganiseerd en of er op een objectieve manier evenwichtige besluiten worden genomen.

Met een zelfevaluatie worden successen benoemd en zwakke plekken geïdentificeerd. Om vervolgens met concrete en haalbare verbeterpunten aan het werk te gaan. SPO biedt een groot arsenaal aan mogelijkheden voor het uitvoeren van een zelfevaluatie. 

Meer informatie over Zelfevaluatie

Intake

Met de intake kijken we welke kennis en ervaring u al heeft en wat uw (toekomstige) rol binnen het bestuur is. Ook kijken we naar de omvang, complexiteit en ambitie van uw pensioenfonds.

Op basis van deze informatie stellen we een individueel leertraject met u op dat volledig is afgestemd op uw situatie. U krijgt de leerstof aangeboden die voor u noodzakelijk en relevant is om Geschikt te worden op Niveau A of Ervaren te worden op Niveau B. 

Meer informatie over de intake

Kennisreflector

De Kennisreflector is het objectieve meetinstrument voor het periodiek aantonen van deskundigheid op niveau A. Doorlopend werken aan geschiktheid vraagt om een gestructureerde planmatige aanpak. Het begint met weten waar u staat als bestuur of verantwoordingsorgaan. De Kennisreflector is hét meetinstrument dat pensioenfondsbestuurders en leden van verantwoordingsorganen ondersteunt bij het periodiek aantonen van kennis op niveau A. De gemeten deskundigheid vormt het fundament van geschiktheidsniveau A.

De Kennisreflector geeft belangrijke input voor het geschiktheidsplan en het bepalen van de individuele opleidingsbehoefte voor specifieke onderdelen, maar is ook een effectief hulpmiddel bij de selectie van nieuwe bestuurders. De Kennisreflector is voor meerdere doelen in te zetten. 

Meer informatie over de Kennisreflector

Competentieanalyse

Om pensioenfondsen te helpen de aanwezige competenties te inventariseren, ontwikkelde SPO naast de Kennisreflector ook methodes om competenties te meten, waaronder NEO en Competentiereflector. Beide methodes toetsen de beheersingsniveaus van de competenties op de hoofdgebieden Denken – Voelen – Kracht.

  • Denken: werken met deskundigheid in een cyclus waarin gefundeerde besluiten worden genomen en waarop na evaluatie kan worden bijgestuurd 
  • Voelen: aandacht voor het omgaan met mensen, waardoor potentiële weerstanden snel geïdentificeerd en waargenomen kunnen worden
  • Kracht: actiegericht besturen met een besluitvaardige en resultaatgerichte houding.

Meer informatie over de Competentiereflector

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer en uw vraag achter. Wij bellen u tijdens kantooruren terug.