header

19 december 2012 "De wetenschap over pensioen"

SPO Connects laat gerenommeerde wetenschappers aan het woord over actuele thema’s rondom het pensioendossier. Vier hoorcolleges, maar dan anders, zoals u van SPO Connects gewend bent. Interactief, actueel, inspirerend en met volop ruimte voor discussie.

Het programma leest u hieronder.

Een filosofische bespiegeling van de cycli van solidariteit en collectiviteit
Prof. dr. René Foqué - emeritus hoogleraar rechtsfilosofie en rechtstheorie aan de katholieke Universiteit Leuven en Erasmus Universiteit Rotterdam

Emeritus hoogleraar René Foqué laat zijn licht schijnen op de historische ontwikkeling van collectiviteit. Wat kunnen voorbije tijden ons leren over het toekomstig maatschappelijk draagvlak voor collectieve arrangementen? Past verplicht bij je pensioenfonds nog wel bij een samenleving die in toenemende mate geïndividualiseerd is en waar keuzevrijheid meer en meer als een recht gezien wordt? Of maken we in onze tijd juist een omwenteling mee waarin collectieve arrangementen weer aan kracht winnen, omdat ze ons een veilige plek bieden in een steeds groter en onoverzichtelijk wordende wereld?

De macro-economische winst van een (vernieuwd) collectief pensioen
Prof. dr. Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie Universiteit van Amsterdam, hoogleraar leerstoel MN Chair in Pension Economics

Dat pensioen veel geld kost, weten we allemaal. Nu we steeds langer leven en de financiële crisis de premies verder opstuwt, zijn de pensioenkosten voor werkgevers en werknemers in toenemende mate een drukkende last. De Commissie Goudswaard deed in opdracht van de minister aanbevelingen om het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Wat is er van die aanbevelingen terecht gekomen? Professor Roel Beetsma laat zien hoe de aanbevelingen van Goudswaard zijn vertaald in het pensioenakkoord. Ook geeft hij duiding aan zijn visie dat het handhaven van de verplichtstelling noodzakelijk is voor een goed geregeld collectief pensioen.

Wie redt de pensioenfondsbestuurder?
Prof. dr. Alfred Slager, hoogleraar pension fund management TiasNimbas Business School

Pensioenbestuurders komen steeds meer in een spagaat. Pensioenfondsen veranderen steeds meer in financiële organisaties, waar bestuurders steeds nadrukkelijker sturen op risico's en meer controle op beleggingen. Alfred Slager schetst de grotere ontwikkelingen waar pensioenfondsen mee te maken hebben, en laat zien dat de verdergaande professionalisering er paradoxaal genoeg voor zorgt dat de deelnemer steeds minder vertrouwen krijgt in pensioenfondsen. Dit ondermijnt het draagvlak voor collectieve pensioenregelingen verder. Dit kan niet de bedoeling zijn van de ontwikkelingen die de afgelopen jaren in gang gezet zijn. Bestuurders kunnen dit afbrokkelende vertrouwen echter keren. Dit vergt wel een andere kijk van bestuurders op de rol van beleggen en de rol van de deelnemer. Alfred Slager werkt dit uit aan de hand van concrete voorbeelden.

Hoe lang woekert de crisis nog voort?
Fred Huibers, Mede-oprichter en managing partner van HEK Value Funds

De voorwoekerende crisis heeft een bres geslagen in ons pensioen. De toegenomen economische onzekerheid leidt tot aanzienlijke turbulentie op de financiële markten en heeft een negatief effect op het vertrouwen in de toekomst. Het is daarom van groot belang om de crisis te bestrijden. In de afgelopen vijf jaar zijn diverse maatregelen genomen maar deze hebben helaas beperkt effect gesorteerd. Welke maatregelen moeten we nemen om de crisis effectief te bestrijden?

Om tot de juiste keuze te komen is het van belang om de oorzaken van de huidige crisis in de context van vergelijkbare crises vast te stellen. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen eerdere crises en de huidige malaise en hoe zijn eerdere crises opgelost?  Rekening houdend met de onoverkomelijke dilemma's zal een helder en effectief beleid ter bestrijding van de crisis geformuleerd moeten worden. Afgesloten wordt met een plaatsbepaling: waar staan we nu en wat is het meest waarschijnlijke scenario voor het verloop van de huidige crisis?

Zoals elke bijeenkomst van SPO Connects wordt ook deze bijeenkomst afgesloten met een netwerkborrel en buffet.

Bijeenkomsten
SPO Perform Live