header

Nieuwe Governance Leergang SPO volledig afgestemd op Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur

Aanpak SPO ontzorgt pensioenfondsbesturen wat betreft geschikt worden én blijven
SPO heeft de leergang voor bestuurders van pensioenfondsen vernieuwd. SPO sluit hiermee als eerste pensioenopleider volledig aan bij de onlangs gepubliceerde Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie. De nieuwe leergang biedt besturen een opleiding op maat waarmee zij kunnen voldoen aan de zwaardere geschiktheidseisen die het gevolg zijn van nieuwe wet- en regelgeving en de veranderde aanpak van DNB ten aanzien van de geschiktheidstoets. De leergang is verankerd in een breder pakket van diensten waarmee SPO pensioenfondsen terzijde kan staan gedurende het gehele traject van geschikt worden én blijven.

Leergang sluit volledig aan op Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur
De Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur onderscheidt de geschiktheidsniveaus A en B. Vanaf mei 2014 verzorgt SPO lesmodules op niveau A. Vanaf september 2014 biedt SPO modules op niveau B, voor meer ervaren bestuurders. Het SPO curriculum sluit volledig aan op de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur en de daarbij behorende eindtermen. Iedere bestuurder moet, vanaf dag één, voldoen aan de eisen op niveau A. Deze eisen gelden ook voor leden van de Raad van toezicht en het Belanghebbendenorgaan. Het pensioenfondsbestuur bepaalt zelf of en in welke mate niveau B binnen het bestuur noodzakelijk is. Dit hangt onder meer af van de ambities, het beleid en de complexiteit van het fonds.

Individueel maatwerk, oefenen met situaties uit de eigen praktijk
Kennis, competenties en professioneel gedrag maken deel uit van de lesmodules van niveau A en B. Voor iedere (aankomende) bestuurder wordt een individueel leertraject opgesteld. Welke onderdelen gevolgd moeten worden, hangt af van de kennis en ervaring van de bestuurder en van de situatie van het fonds. Dit wordt vastgesteld op basis van een persoonlijk intakegesprek. Deze aanpak sluit aan bij de onderwijswijskundige visie die SPO voorstaat: cursisten krijgen precies op het juiste moment, precies de juiste hoeveel informatie aangeboden. Hierbij wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet, zowel klassikaal als online. Bij beide niveaus wordt ruim aandacht ingeruimd om het geleerde toe te passen in de praktijk van het eigen pensioenfonds.

Overgangsmodule bereidt huidige cursisten voor op geschiktheidstoets
Voor cursisten die momenteel bij SPO een opleiding op het tot nu toe gangbare deskundigheidsniveau 1 volgen, biedt SPO een  overgangsmodule aan, die aansluit op de zwaardere eisen van geschiktheidsniveau A. Hiermee kunnen zij zich optimaal voorbereiden op de geschiktheidstoets van DNB. Deze cursisten worden hierover persoonlijk door SPO geïnformeerd.

Cyclisch model borgt continuïteit collectief bestuur
Werken aan geschiktheid vraagt om een gestructureerde planmatige aanpak. SPO adviseert op basis van een cyclisch geschiktheidsmodel. Inzicht in de startsituatie van het bestuur, rekening houdend met specifieke wensen en mensen vormen het vertrekpunt voor het vaststellen en oplossen van lacunes in geschiktheid. Aanpassen, monitoren en zelfevaluatie leiden tot actualisering van het geschiktheidsplan, waarna de cyclus opnieuw kan plaatsvinden. De dienstverlening van SPO is georganiseerd rondom de stappen in deze cyclus. Doel hiervan is het borgen van continuïteit en het ontzorgen van besturen wat betreft beleid en invulling van geschiktheid.

Meer informatie over het vernieuwde leeraanbod, de overgangsmodule en het cyclisch geschiktheidsmodel is te vinden op www.spo.nl.

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers