Objectief en evenwichtig besluiten nemen

Risk personality scan, zelfevaluatietool voor besturen

Risk personality scan, zelfevaluatietool voor besturen

Pensioenfondsbesturen willen een objectieve en evenwichtige besluitvorming. Maar hoe beïnvloedt het risicoprofiel van de bestuurders het besluitvormingsproces? En in welke mate versterkt groepsgedrag deze bias? Belangrijke vraagstukken voor een zelfevaluatie.

Ieder mens heeft naast zijn ‘gewone’ persoonlijkheid ook een ‘risk personality’. Het bepaalt hoe iemand risico’s inschat en beslissingen neemt. Om inzicht te geven in het risicogedrag van individuele bestuurders en het bestuur als geheel, biedt SPO een nieuwe zelfevaluatietool: de risk personality scan. Want wie zicht heeft op de risk personality van het bestuur, heeft grip op de valkuilen in het inschatten van risico’s en het nemen van beslissingen. En weet wie het beste het voortouw kan nemen in bepaalde trajecten.

De risk personality scan brengt de risicoprofielen in kaart. En omdat besluiten in een bestuur niet individueel maar collectief tot stand komen, koppelt SPO de risk personality aan de invloed van groepsdynamiek. Een concrete case uit de eigen werkpraktijk dient als voorbeeld. Voor die specifieke situatie wordt het gehele besluitvormingsproces tegen het licht gehouden.

Deelnemers vullen de risk personality scan eerst individueel in. SPO brengt vervolgens de uitkomsten samen in een grafische vorm en bespreekt deze tijdens een plenaire sessie. Het doel is gezamenlijk inzicht te krijgen in de samenstelling van het bestuur en de individuele positie.

De sessie ziet er als volgt uit:

  1. Theoretisch kader en nadere toelichting risk personality
  2. Bespreken van de uitkomsten van de risk personality scans
  3. Koppelen van de praktijksituatie aan de uitkomsten
  4. Bespreken invloed van groepsdynamiek
  5. Concrete acties en verbeterpunten

Ook nazorg en opvolging maakt onderdeel uit van de risk personality scan. Tijdens een laatste sessie wordt het geheugen opgefrist, het werkplan besproken en eerste resultaten besproken. Het beoogde resultaat? Een bestuur dat zo objectief en evenwichtig mogelijk risico’s afweegt en besluiten neemt.