Module Impact nieuw pensioenstelsel op uw pensioenfonds

 • 27 oktober 2020
 • Opleiding

Module Impact nieuw pensioenstelsel op uw pensioenfonds

De module Impact nieuw pensioenstelsel op uw pensioenfonds is onderdeel van het meerjarige leer- en opleidingsprogramma Inzicht: samen focus op het nieuwe pensioenstelsel.

Met het nieuwe pensioenstelsel komt er veel op u af. Naast alle doorlopende werkzaamheden wordt van u verwacht dat u zich een beeld vormt en inzicht krijgt in de situatie tot en na 2026. Het programma Inzicht helpt u daarbij. Wij verbinden kennis met mensen, verbinden begrip aan toepassing en verbinden alle details, zodat u inzicht krijgt in het totale plaatje. Onafhankelijk en doorgrondend zorgen wij dat u over de juiste kennis en inzichten beschikt om straks goed doordachte en gefundeerde keuzes te maken in het transitieproces naar een nieuw pensioenstelsel.

In deze eerste module staat de impact van het nieuwe pensioenstelsel op uw eigen pensioenfonds centraal. Met het volgen van deze module kunt u:

 • De verschillen tussen uw huidige pensioenregeling en de twee alternatieven beschrijven: de verbeterde premieregeling of het nieuwe pensioencontract.
 • Schetsen hoe twee pensioenstelsel-alternatieven eruitzien voor uw organisatie of bedrijfstak. En daarbij de impact voor een individuele deelnemer toelichten.
 • De stappen en tijdsplanning voor uw eigen organisatie of bedrijfstak benoemen om te komen tot de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2026.
 • De inhoudelijke taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen tijdens het invoeringstraject van 2021 tot en met 2025 vertalen naar uw eigen organisatie of bedrijfstak. Inclusief de (verplichte) inhoudelijke keuzes die de verschillende partijen daarbij moeten maken.
 • De overige aspecten van het pensioenakkoord en de rollen van en de verwachte beleidsruimte voor de partijen toelichten. Bijvoorbeeld bij de facilitering van duurzame inzetbaarheid en het mogelijk maken van eerder uittreden.

Na afloop van de module heeft u uw eigen checklist op maat, waarmee partijen in uw organisatie of bedrijfstak de voorbereidingen kunnen treffen om gezamenlijk, efficiënt en effectief te werken aan de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Ook na de module houden we u aangesloten op verdere ontwikkelingen rond de transitie naar het nieuwe stelsel, aangezien veel details gaandeweg verder uitgekristalliseerd worden.

Voor wie

De module Impact nieuw pensioenstelsel op uw pensioenfonds is voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming en uitvoering van de pensioenregeling zoals:

 • pensioenfondsbestuurders
 • CAO-onderhandelaars van vakbonden en werkgevers (‘sociale partners’)
 • leden van verantwoordings- en belanghebbendenorganen
 • leden van Raden van Toezicht

Aanpak

De module sluit aan op het webinar Wie doet wat bij het nieuwe pensioecontract waarin experts de essentie van het nieuwe pensioenstelsel duiden en overzicht bieden van wie, welke verantwoordelijkheid heeft bij de invoering van het nieuwe stelsel. Het webinar vond plaats op 3 september. Je kunt het webinar hier terugzien.

De module beslaat een lesdag van 6 uur. U gaat actief aan de slag met de voorliggende keuzes en verkent de mogelijke scenario’s voor uw eigen fonds, organisatie of bedrijfstak. U krijgt een helder overzicht van de tijdlijn en samenhang tussen de onderdelen en van de diverse rollen in het proces. Zoals u van ons gewend bent werken we met concrete praktijkvoorbeelden en simulaties. U doorgrondt met onafhankelijke, ervaren docenten uit de praktijk de onderliggende principes van te maken keuzes en leert samen met uw peers. Zo bent u goed voorbereid op de keuzes die in de komende periode voor uw pensioenregeling gemaakt moeten worden.

Wij vinden het belangrijk dat alle deelnemers op gelijk niveau kunnen participeren aan de discussies en doen er alles aan om iedereen op een gelijk startniveau te brengen. Dit doen wij door vooraf de benodigde theorie kort, krachtig en visueel aan te bieden in de vorm van microlearnings. Ook vragen wij u naar input over uw pensioenfonds en de huidige pensioenregeling, zodat u in de bijeenkomst de impact eenvoudiger in kaart kunt brengen.

De combinatie van microlearnings, webinar en de verdiepende module vormt een robuust programma, waarmee SPO u verbindt met de inhoud, de actualiteit en collega-fondsen. In een continue flow, onafhankelijk en doorgrondend bereiden wij u voor op het transitieproces van uw eigen organisatie.

Docenten uit de praktijk

Onze docenten zijn ervaren pensioenprofessionals die behoren tot de top in hun vakgebied. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de theorie te verbinden met aandacht voor interactie en actualiteit.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

In de module Impact nieuw pensioenstelsel op uw pensioenfonds komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De twee alternatieven in het nieuwe pensioenstelsel en de impact voor uw deelnemers
 • Transitie- en invaarproblematieken
 • Tijdslijn en stappen voor invoering nieuw pensioenstelsel
 • Inhoudelijke taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen
 • Verdiepingsaspecten: beleidsruimte voor facilitering van duurzame inzetbaarheid en het mogelijk maken van eerdere uittreding

Na afloop heeft u uw eigen checklist op maat, waarmee partijen in uw organisatie of bedrijfstak de voorbereidingen kunnen treffen om gezamenlijk, efficiënt en effectief te werken aan de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Bekijk hier het volledige programma.

Bewijs van deelname

Na deelname aan een module ontvangt u een bewijs van deelname.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning en investering

De module Impact nieuw pensioenstelsel op uw pensioenfonds bestaat uit één bijeenkomst van 6 uur.

De module sluit aan op het webinar Wie doet wat bij het nieuwe pensioencontract. Dit webinar kun je hier terugkijken.

Om de tijd in de bijeenkomst zo efficiënt mogelijk te gebruiken, vragen we u vooraf een beperkt aantal zaken aan te leveren over uw eigen pensioenfonds en om diverse microlearnings te bekijken.

Daarnaast houden we u ook na de module aangesloten op verdere ontwikkelingen rond de transitie naar het nieuwe stelsel, aangezien veel details gaandeweg verder uitgekristalliseerd worden.

Inbegrepen

 • alle lesmaterialen
 • locatiekosten
 • dag arrangement met onbeperkt, koffie, thee, water en een uitgebreide lunch

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

Maatwerk voor uw organisatie

Deze module kan ook als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds worden aangeboden. Denk hierbij aan een gezamenlijk programma voor pensioenfondsbestuurders, leden van het verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht en de sociale partners. Neem contact op met onze adviseurs via info@spo.nl of T: 070 427 66 55 voor meer informatie.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Essentie nieuw pensioencontract

Het nieuwe stelsel wordt transparanter. Werkenden en gepensioneerden krijgen duidelijker inzicht in het opgebouwde vermogen. Het geeft daarnaast een realistische verwachting en biedt meer perspectief op een koopkrachtig pensioen. De pensioenaanspraken uit het huidige stelsel worden losgelaten, waarmee de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden vervalt. We maken in het nieuwe stelstel kennis met begrippen als beschermingsrendement, overrendement, verdeelregels, projectierendement, uitsmeerperiode en solidariteitsreserve. Maar ook met het transitieplan, invaren en compensatie. En last but not least moet met de deelnemers worden gecommuniceerd en de risicohouding worden gepeild.

Pensioenen en uitkeringen bewegen straks eerder mee met de stand van de economie, maar niet alles verandert. Uit het oude stelsel blijven zaken als solidariteit, collectief beleggen en de huidige verplichtstelling behouden.

In het pensioenakkoord is – naast de aanpassingen van het pensioen dat werknemers via hun werkgever opbouwen – een totaalpakket aan maatregelen afgesproken waarmee de oudedagsvoorziening in Nederland op veel punten wordt verbeterd. Zo zijn er afspraken gemaakt over het tempo waarmee de AOW-leeftijd omhoog gaat. Ook zijn afspraken gemaakt over aanpassing van het nabestaandenpensioen en over werknemers die geen pensioen opbouwen. Voor het faciliteren van maatwerkafspraken over duurzame inzetbaarheid en het mogelijk maken van eerder uittreden heeft het kabinet in 2019
800 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget wordt nu met 200 miljoen euro verhoogd naar 1 miljard euro.

Overgang

De nieuwe regels gaan gelden voor alle pensioenen. Om ervoor te zorgen dat de overgang eerlijk verloopt, moet goed worden gekeken hoe deze voor verschillende groepen uitpakt. Deelnemers moeten inzicht krijgen in de hoogte van hun verwachte pensioen vóór en na de overgang. Bij eventueel nadeel moeten deelnemers adequaat worden gecompenseerd.

Uiterlijk per 1 januari 2026 moeten pensioenfondsen over naar het nieuwe stelsel. Dit alles vraagt veel voorbereidingswerk van alle partijen. Inzicht: samen focus op het nieuwe pensioenstelsel bereidt u hierop voor. Wij verbinden kennis met mensen, verbinden begrip aan toepassing en verbinden alle details, zodat u inzicht krijgt in het totale plaatje. Onafhankelijk en doorgrondend zorgen wij dat u over de juiste kennis en inzichten beschikt om straks goed doordachte en gefundeerde keuzes te maken in het transitieproces. Educated choices voor het best mogelijke pensioensysteem voor uw eigen organisatie.

Inzicht – samen focus op het nieuwe pensioenstelsel

Inzicht is het meerjarig leer- en opleidingsprogramma van SPO in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Gevarieerde (samen)werkvormen: microlearnings, webinars en verdiepende modules.

Elke drie maanden wordt in een webinar een actueel thema uitvoerig belicht.  Vervolgens bieden wij een module met verdieping op dit thema aan om de keuzes op specifieke onderdelen te doorgronden. Iedere module is los te volgen. Aanvullend worden doorlopend microlearnings ontwikkeld die beknopt en visueel tot de kern komen van de uitdagingen waar we als sector voor staan.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.